RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej
RODO − informujemy, że:

 1. Play 4 Mix sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków
  jest Administratorem Twoich danych osobowych.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować
  w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@play4mix.pl
  lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia
  procesu rekrutacji na stanowisko       na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1
  lit. a RODO):
 4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
  Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej
  wycofaniem.
 5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania Twoich danych jw. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych
  celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych
  istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
  Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do
  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Twoje dane osobowe wynikające z CV i listu motywacyjnego będą przetwarzane
  przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z procesem
  rekrutacji, czyli przez 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji.
 7. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające, np.
  firmy prawnicze, informatyczne.
 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do Państwa Trzeciego (poza
  Europejski Obszar Gospodarczy).
 10. Twoje dane nie zostaną poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
  tym profilowaniu.